טפסים לסגל

מספר טופס שם הטופס פרטים להורדת הטופס
00 טופס תכנית קורס (סילבוס) להורדת הטופס
00 מדור בחינות: טופס אישור מילוי מקום למרצה בזמן בחינה

אישור מילוי מקום למרצה בזמן בחינה

00 לשכת הדיקן: בקשה לרישום סטודנט פוסט דוקטורנט

טופס מעודכן

01 מדור משכורת: טופס נסיעות להורדת הטופס
01 מדור משכורת: הרצאה לפי שעות להורדת הטופס
01 מדור משכורת: שינוי פרטי בנק להעברת משכורת להורדת הטופס
01 מדור כ"א: טופס בקשה להיתר עבודה נוספת להורדת הטופס
01 מדור כ"א: טופס בקשה לשבתון / חל"ת להורדת הטופס
01 מדור כ"א: בקשה להעסקת עובד לפי חוזה ע"ח תקציב מחקר להורדת הטופס
01 מדור כ"א: בקשה להעסקת סטודנט / עובד לפי שעות ע"ח תקציב מחקר להורדת הטופס
01 מדור משכורת: שאלון אישי (במקום טופס 101) להורדת הטופס
01 מדור משכורת: הצהרת נוכחות להורדת הטופס
01 לשכת הרקטור: בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית בחו"ל

להורדת הטופס

02 טופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית (קקמ"ב) +נספח להורדת הטופס
02 רשות המחקר: טופס נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר + נספח

נספח לטופס

להורדת הטופס
02 וועדת אד-הוק: בקשה לנסיעה על חשבון כספי עתודות מחקר (תקציב רזרבה) להורדת הטופס
02 רשות המחקר: בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות להורדת הטופס
02 רשות המחקר: בקשה לביצוע תשלום להורדת הטופס
02 לשכת סגן הנשיא למחקר: בקשה לתמיכה בארגון כנס להורדת הטופס
02 אגף הכספים: דו"ח על השתלמות בחו"ל

דו"ח על השתלמות בחו"ל

02 אגף הכספים: דו"ח כספי מנסיעה מחו"ל

דו"ח כספי מנסיעה מחו"ל

02 קרן מחקר לגמלאים: בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

טופס בקשה לנסיעה לחו"ל

02 אגף הכספים: מדריך לנוסע לחו"ל להורדת הטופס
02 אגף הכספים: רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים להורדת הטופס
02 אגף הכספים: טופס בקשת החזר הוצאות מקקמ"ב להורדת הטופס
02 אגף הכספים: טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים

להורדת הטופס

02 רשות המחקר: דו"ח שעות עבודה במחקר

להורדת הטופס

02 רשות המחקר: בקשה להחזר הוצאות

להורדת הטופס

02 רשות המחקר: הנחיות וטופס בקשה לתמיכה מימון כנס בארץ

הנחיות

טופס לתמיכה באירגון כנס

03 תקשוב: הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר אילן להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לרישום אתר אינטרנט חדש להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לשימוש ב-MATLAB לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לשימוש ב-Mathematica לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 תקשוב: הזמנת MAPLE למחשב הנמצא מחוץ לאוניברסיטה (רשיון בית) להורדת הטופס
03 תקשוב: הזמנת MAPLE למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת להורדת הטופס
03 תקשוב: הזמנת תוכנת ORIGIN להורדת הטופס
03 תקשוב: הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי להורדת הטופס
03 תקשוב: טופס בקשה לתיקון בתשלום של ציוד מחשוב להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה להורדת הטופס
03 תקשוב: תוכנת Comsol ברישיון מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 תקשוב: בקשה לשימוש ב-LabVIEW לפי רישוי מחלקתי – מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס