טפסים לסגל

English שלחו לחבר
טופס להורדת הטופס
אגף הכספים: דו"ח כספי מנסיעה מחו"ל
אגף הכספים: דו"ח על השתלמות בחו"ל
אגף הכספים: טופס בקשת החזר הוצאות מקקמ"ב
אגף הכספים: טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים
אגף הכספים: מדריך לנוסע לחו"ל
אגף הכספים: רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים
וועדת אד-הוק: בקשה לנסיעה על חשבון כספי עתודות מחקר (תקציב רזרבה)
טופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית (קקמ"ב) +נספח
טופס תכנית קורס (סילבוס)
לשכת הדיקן: בקשה לרישום סטודנט פוסט דוקטורנט
לשכת הרקטור: בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית בחו"ל
לשכת סגן הנשיא למחקר: בקשה לתמיכה בארגון כנס
מדור בחינות: טופס אישור מילוי מקום למרצה בזמן בחינה
מדור כ"א: בקשה להעסקת סטודנט / עובד לפי שעות ע"ח תקציב מחקר
מדור כ"א: בקשה להעסקת עובד לפי חוזה ע"ח תקציב מחקר
מדור כ"א: טופס בקשה להיתר עבודה נוספת
מדור כ"א: טופס בקשה לשבתון / חל"ת
מדור משכורת: הצהרת נוכחות
מדור משכורת: הרצאה לפי שעות
מדור משכורת: טופס נסיעות
מדור משכורת: שאלון אישי (במקום טופס 101)
מדור משכורת: שינוי פרטי בנק להעברת משכורת
קרן מחקר לגמלאים: בקשה לנסיעה לחול - גמלאים
רשות המחקר: בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות
רשות המחקר: בקשה לביצוע תשלום
רשות המחקר: בקשה להחזר הוצאות
רשות המחקר: דו"ח שעות עבודה במחקר
רשות המחקר: הנחיות וטופס בקשה לתמיכה מימון כנס בארץ
רשות המחקר: טופס נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר + נספח
תקשוב: בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר אילן
תקשוב: בקשה לרישום אתר אינטרנט חדש
תקשוב: בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה
תקשוב: בקשה לשימוש ב-LabVIEW לפי רישוי מחלקתי – מיועד למחלקות שבהסדר
תקשוב: בקשה לשימוש ב-Mathematica לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר
תקשוב: בקשה לשימוש ב-MATLAB לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר
תקשוב: הזמנת MAPLE למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת
תקשוב: הזמנת MAPLE למחשב הנמצא מחוץ לאוניברסיטה (רשיון בית)
תקשוב: הזמנת תוכנת ORIGIN
תקשוב: הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי
תקשוב: הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי
תקשוב: טופס בקשה לתיקון בתשלום של ציוד מחשוב
תקשוב: תוכנת Comsol ברישיון מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר