דר' עמוס שרוני - אלקטרוניקה 86-118

 

 

א. מטרות הקורס: הכרת רכיבים בסיסיים לא-לינאריים ופעילים באלקטרוניקה, תוך דגש על שימושים ועקרונות פעולה פיזיקליים. כמו כן הכרת מושגים כללים כגון משוב לסוגיו.

 

ב. תוכן הקורס:

 

  • Diode circuits: properties, load line & work point, rectification circuits, clipping and clamping circuits, peak detector.
  • Transistors: structure, properties and function, hybrid parameters, biasing, small-signal operation, basic amplification circuits, special devices (phototransistor, Darlington, etc.)
  • Physical principles of semiconductor diodes and transistors.
  • Operational amplifiers (i): negative feedback, structure of OpAmps, the “Golden Rules” and their applications in OpAmp circuits, basic OpAmp circuits (amplifiers, current source, buffer, active peak detector, integrator, differentiator, etc.) analog computing.
  • Operational amplifiers (ii): general theory of feedback, amplification equation in feedback amplifiers, input and output resistance with feedback.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: "מעגלים חשמליים" (86-108)

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים, דוחו"ת מעבדה ומבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי:15% - תרגיל, 25% - מעבדה, 60% - מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה:

חוברת רשות של הקורס: "מבוא לאלקטרוניקה" (פרופ' י. פרוינד ופרופ' מ. דויטש)

 

חומר מחייב למבחנים:  כל החומר הנלמד