פרופ' משה דוישט - מעגלים חשמליים 86-108

 

א. מטרות הקורס: הכרת יסודות תורת המעגלים ושיטות טיפול במעגלים לינאריים ולא לינאריים, מעגלי זרם חילופין, ושימוש ברכיבים סבילים במעגלים חשמליים. הקורס נועד גם ללמד ניתוח, טיפול ופתרון בעיות בפיסיקה באופן כללי, ופתוח יכולת שיפוט של תקפות שיטות קירוב במבחר מגוון של בעיות.

 

ב. תוכן הקורס:

 

  • Resistive circuits: electric currents; Ohm's law; Kirchoff's laws; equivalent circuits - Thevenin's theorem, series and parallel connections; series and parallel connections; superposition principle
  • Circuits with capacitors: capacitor; series and parallel connections; Kirchoff's laws for capacitors; charging and discharging capacitors; differentiating and integrating circuits
  • Alternating current: AC circuits employing differential equations; AC circuits employing complex numbers; impedance; amplitude and phase; power in DC and AC circuits
  • Basic inductance circuits: inductor; differentiating and integrating circuits with inductors; RLC circuits with differential equations; RLC circuits with complex numbers; resonance; transformers; impedance matching

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים, בחנים במהלך הסימסטר, דוחו"ת מעבדה ומבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי:10% - הגשת תרגילים, 10% - בחנים, 25% - מעבדה, 55% - מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה:

חוברת רשות של הקורס: "מעגלים חשמליים" (פרופ' י. פרוינד ופרופ' מ. דויטש)

 

חומר מחייב למבחנים:  כל החומר הנלמד