פרופ' יובל גרעיני - מבוא לננו-טכנולוגיה 86-807

א. מטרות הקורס:

Nanoscience and nanotechnology involve the study, imaging, measuring, modeling, or manipulation of matter at the nanometer scale. The term nano is derived from the Greek word for “dwarf” and it means one billionth of a meter, 10-9.

The National Nanotechnology Initiative (USA) defines nanotechnology as “the understanding and control of matter at dimensions of roughly 1 – 100 nanometers, where unique phenomena enable novel applications”.

Nanoscience is an interdisciplinary field at the interface between physics, chemistry, material science and biology. Nanotechnology is the application of Nanoscience and it already leads to new developments, including new optoelectronic devices, new materials and new biomedical applications. Nanoscience may have a large impact on computing.

 

ב. תוכן הקורס:

The course will provide the fundamentals of nanoscience and will include a list of selected topics that will be presented by different members of stuff.

מהלך השיעורים: הקורס יועבר בסדרת הרצאות המלווה גם בתרגילים.  הקורס יועבר בעיקרו על ידי שני מרצים, מהמחלקות לפיסיקה ולכימיה, ובנוסף יוזמנו מרצים אורחים ללמד על נושאים נבחרים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

Week

Subject

Lecturer

1

Introduction to nanoscience

What is nanoscience?, brief history, nano effects on energy, machinery miniaturization, nano

manipulation, nano optics.

Yuval & Yitzhak

2

Electron properties – from single atoms to bulk.

The infinite quantum well, hydrogen atom, bulk materials, 3D, 2D, 1D structures, density of states in all dimensions, quantum dots, excitons.

Yuval

3

Optical properties of nanostructures and Plasmons, photonic band gap, plasmons, near-field effect, hole-array

Yuval

4

The scope of nanomaterial chemistry. Nanoscale and colloidal systems. Fundamentals of surface and interfacial chemistry, monolayers and self assembly, micelles and microemulaions (structure and properties). Supramolecular chemistry , classification of nanomaterials

Yitzhak

 

VACATION

 

5

Physical, chemical and regulatory risk aspects in nanotechnology

Tami Tennenbaum

6

Synthesis of nanostructured materials Bottom-up vs. top-down synthesis, template-based synthesis, Sol-gel chemistry, electrochemical synthesis, sonochemistry and solvothermal synthesis solutions techniques, CVD, metal nanoparticles synthesis, Core-Shell Nanocrystals, Nanospolymers, Lithography, Layer-by-layer synthesis, Chemical functionalization

Yitzhak

 

 

 

 

 

 

7

Specialized Techniques for Characterizing anomaterials Electron microcopy (TEM and SEM), X-ray diffraction, Infrared spectroscopy of nanoassemblies. Attenuated-total reflection (ATR) and grazing incidence angle techniques, Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS). QCM, ellipsometry. Microcalorimetry methods (DSC and ITC ) for Nanomaterials

Characterization tools: Scanning methods Scanning tunneling microscope, Atomic force microscopy, Near field microscopy

Yitzhak

 

 

 

 

 

 

 

Yuval

8

Biological-related methods

& Introduction to Biology

Yaron Shav-Tal

9

High resolution microscopy methods The diffraction limit of light, point spread function (PSF), optical transfer function (OTF), Improved methods including: confocal microscope, n-photon, structured illumination, saturation emission depletion (STED), photo activation light microscope (PALM).

Yuval

10

The physics of single magnetic domains: the Stoner-Wohlfarth model. Electric properties of nanostructures

Lior Klein

Aviad Frydman

11

Chemistry applications: Solar energy harvesting, High Energy Density Batteries, High-Sensitivity Sensors, nanomaterials in catalysis

Yitzhak

12

Application of nanoparticles in biology & medicince

Rachela Popovetzer

13

Optical tweezers, TPM, Magnetic tweezers, Lab on a chip (LOC), Fluorescence resonance energy transfer (FRET), description of the methods, principles, capabilities and limitations

Yuval

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: קורסים באלקטרומגנטיות, גלים, אופטיקה.

חובות / דרישות / מטלות:

  1. השתתפות בהרצאות ותרגולים
  2. הגשת תרגילים במהלך הקורס (כ- 4-5 תרגילים)
  3. הכנה והעברת סמינר על מושא נבחר. רשימת הנושאים האפשריים תפורסם בנפרד.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 50% סמינר, 50% בחינת גמר

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: במהלך הקורס תינתן רשימה של מאמרים נבחרים.