ד"ר שרון שוורץ - אופטיקה 86-246

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הוראת האופטיקה, שהינה מהענפים העיקריים של הפיסיקה.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

תכנית הוראה מפורטת:

 

Ray optics – The ray approximation, Plane and spherical mirrors; Refraction; Snell's law; prisms; Thin lenses; Lens-mirror systems; The eye; Optical instruments (telescope, microscope),

Wave optics – Light waves; Coherence; Interference and interferometers; Fresnel and Fraunhoffer Diffraction from simple objects, Gratings;

Polarization - Polarized light and Fresnel's equations; Double refraction and optical activity; Polarizers, Wave plates and their usage

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה והקורס "גלים"

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים, בוחן אמצע + מבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):  80% מבחן, 10% בוחן, 10% תרגילים

 

ד. ביבליוגרפיה:

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Fundamentals of optics", F.A. Jenkins and H.E. White. McGraw Hill.

"Optics", E. Hecht. Addison-Wesley.

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס